Quản trị mang tính chiến lược là gì?

Quản trị mang tính chiến lược (Strategic management) được xem là một nghệ thuật và khoa học của hình thành, thực hiện và đánh giá những quyết định nhằm đưa doanh nghiệp đạt được mục tiêu.

Quản trị mang tính chiến lược tập trung vào thực hiện các công việc quản trị, marketing, tài chính kế toán, sản xuất vận hành, nghiên cứu và phát triển, và hệ thống thông tin để doanh nghiệp đạt được thành công.

Kết hợp trực giác và phân tích

Dựa trên kinh nghiệm quá khứ, những nhận định và cảm giác, hầu hết mọi người nhận ra rằng trực giác khá quan trọng trong việc ra quyết định đúng đắn. Trực giác có ích cho quá trình ra quyết định trong những tình huống không xác định và có ít thông tin.

Thích nghi với sự thay đổi

Quy trình quản trị một cách chiến lược dựa trên niềm tin rằng doanh nghiệp nên tiếp tục kiểm soát các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp và các xu hướng để có những thay đổi kịp thời. Để tồn tại, tất cả doanh nghiệp phải phát hiện và tự thích nghi với sự thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *