2 lợi ích của quản trị mang tính chiến lược

Quản trị mang tính chiến lược cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong việc định hình công ty trong tương lai. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và tổ chức nhận ra 2 lợi ích của quản trị mang tính chiến lược nên đã sử dụng để ra những quyết định hiệu quả. Tuy nhiên, quản trị mang tính chiến lược không đảm bảo sự thành công, nó có thể gây hại cho doanh nghiệp nếu thực hiện lung tung.

Lợi ích tài chính

Lợi ích của quản trị mang tính chiến lược đầu tiên là lợi ích tài chính. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp sử dụng ý tưởng quản trị mang tính chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận và thành công hơn các doanh nghiệp không sử dụng. Các doanh nghiệp sử dụng ý tưởng quản trị mang tính chiến lược cho thấy sự cải thiện rõ rệt doanh số bán hàng, lợi nhuận tăng, hiệu quả hơn so với các công ty khác.

Lợi ích phi tài chính

Lợi ích của quản trị mang tính chiến lược thứ hai là lợi ích phi tài chính. Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp tránh cái chết về tài chính, quản trị mang tính chiến lược còn mang lại nhiều lợi ích vô hình chẳng hạn như hiểu biết tốt hơn về các rủi ro bên ngoài doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc hơn về đối thủ, chiến lược, gia tăng hiệu quả hoạt động của nhân viên, giảm những rào cản để thay đổi. Quản trị mang tính chiến lược gia tăng khả năng giải quyết vấn đề của doanh nghiệp vì nó cải thiện quan hệ qua lại giữa các nhà quản lý tại tất cả phòng ban và cấp độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *